Aan de slag met wonen!

Eindhoven is een aantrekkelijke stad. Daarom komen er steeds meer Eindhovenaren bij. Niet alleen de ambities van de stad groeien, de stad zelf groeit ook. Voor alle nieuwe en gewortelde Eindhovenaren moet het hier goed en betaalbaar wonen zijn. Daarom wordt er de komende jaren veel gebouwd. Met hoogwaardige verdichting in de binnenstad, bouwen binnen de wijken, uitbreiding aan de stadsranden, kleinschalige initiatieven en slimme herbestemming zorgen we voor een divers woningaanbod dat aansluit bij de toenemende woonvraag in Eindhoven. De keuze voor soort en locatie van woningbouw moet integraal worden afgewogen in combinatie met leefbaarheid, bereikbaarheid en groen. We bouwen naar behoefte.


Middengroepen, studenten, starters en senioren krijgen prioriteit bij woningbouwprojecten, zowel voor koop als voor middenhuur.

De gemeente maakt langetermijnafspraken met betrouwbare investeerders in vastgoed en de woningcorporaties, waarbij duurzame en maatschappelijke randvoorwaarden bindend zijn. De gemeente handhaaft die afspraken.

Wie in Eindhoven een nieuwbouwhuis koopt, moet daar voortaan ook daadwerkelijk gaan wonen. Met deze woonplicht moet worden voorkomen, dat beleggers huizen voor de neus van woningzoekenden wegkapen.

De gemeente stimuleert en faciliteert de woningcorporaties in hun primaire taak, sociale woningbouw, versneld op te pakken.

Een percentage van gemiddeld 20% voor sociale woningbouw is toereikend, gemeten over de hele stad. Voor ontwikkelingen in de binnenstad kan dit percentage lager zijn.

Scheefhuurders moeten minder korting op de huurprijs krijgen om het vermogen van de corporaties te versterken.

We verbeteren de doorstroming van scheefhuurders, zodat er meer sociale huurwoningen vrijkomen. De combinatie van het woningaanbod sociaal en middengroepen moet in stand blijven. Dit is essentieel voor een leefbare stad. We spreiden toewijzing van woningen voor nieuwkomers uit andere culturen over de wijken en buurten.

Om het maken van een wooncarriere in Eindhoven mogelijk te houden, is het zaak knelpunten weg te nemen. Door het aandeel nieuwe sociale woningen te beperken tot 20%, zorgen we voor een evenwichtige woningvoorraad in lijn met de woonbehoefte van Eindhovenaren.

We geven meer aandacht aan studentenhuisvesting. We handhaven bestaande woonsituaties zoveel mogelijk totdat er reële, gerealiseerde alternatieven voor studenten zijn. We betrekken studenten bij het overleg en informeren hen over de mogelijkheden.

Over omzettingsvergunningen en bouwplannen voor slimme, kleinschalige initiatieven moet soepeler en sneller worden beslist.

We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. We verruimen ook de vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we de hele stad prettig en leefbaar.

In winkelcentra in de wijken (zoals Woensel en Kastelenplein) is veel leegstand en hier moet iets gebeuren. De VVD wil daar woningbouw toevoegen om te voorkomen dat die winkelcentra verder achteruitgaan. Woningen voor starters dragen bij aan het terugdringen van de woningnood en brengen nieuwe klanten.