Duurzaam aan de slag!

Voor toekomstige generaties moet Eindhoven versneld verduurzamen. Het meest recente IPCCrapport benadrukt nog eens dat dat nodig is. Dat betekent dat we kiezen voor maatregelen waarbij zoveel mogelijk CO2-reductie wordt gerealiseerd per geïnvesteerde euro. Huizen worden versneld geïsoleerd en waar mogelijk van zonnepanelen voorzien. Het aardgasvrij maken van bestaande bouw doen we alleen in zeer beperkte pilots met een scherpe kostenbatenanalyse en in overleg met de bewoners. De VVD zet in op verduurzaming en energietransitie die voor iedereen betaalbaar is. We kiezen voor maatregelen die efficiënt zijn.

 

We blijven inzetten op besparen. Alle energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Ook al klinkt het isoleren van woningen en gebouwen misschien minder spannend dan aardgasvrij of klimaatneutraal, toch kan hier op korte termijn een bewezen winst worden gehaald. Het inzetten van hybride oplossingen zoals een warmtepomp in combinatie met een CV-ketel moet worden gestimuleerd om de CO2 footprint zo snel mogelijk te verkleinen.

In onze optiek draagt een ambitieus, maar realistisch, concreet en financieel onderbouwd klimaatplan bij aan het draagvlak onder inwoners voor de duurzaamheidsvraagstukken. Zowel grote projecten als initiatieven van de inwoners zelf worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund. Deze ondersteuning kan ook financieel zijn, zoals een revolverend fonds voor duurzame investeringen in woningen.

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.

Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Eindhoven in 2050. Daarom zet de gemeente nu alle zeilen bij om de doelstellingen voor 2030 te realiseren. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken, kunnen we dit slechts gedeeltelijk bereiken. Daarom blijft de gemeente samen met de TU/e en het bedrijfsleven werken aan innovatieve oplossingen.

We stimuleren milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie.

We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol, door bijvoorbeeld verschillende scenarios door te rekenen, waarbij de kosten en baten inzichtelijk worden. Het streven moet zijn om verduurzaming te realiseren, waarbij de woonlasten zo laag mogelijk blijven.

Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.

We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen door procedures simpeler te maken, maar we zetten ook in om het prive laden in de openbare ruimte makkelijker te maken. Zo stimuleren we duurzame energie en duurzame mobiliteit.

Omdat de netwerk- en aansluitcapaciteit te klein is (de levertijd van een aansluiting bedraagt meer dan een jaar) en de vraag groeit, moeten we de infrastructuur voor de energietransitie sneller aanpakken: meer netwerkcapaciteit, meer laadpalen et cetera.

We vinden dat het klimaatvraagstuk niet mag worden misbruikt voor het doorvoeren van de eigen politieke agenda. Daar is het te belangrijk voor. Oftewel: geen nivellering onder het mom van het klimaat, wel concrete maatregelen die bijdragen aan de CO2-reductie.