Aan de slag met zorg!

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Daarnaast zijn we actief gericht op een fitte stad: preventie en zorg gaan hand in hand in Eindhoven.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin de Eindhovenaar centraal staat. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Maar ook goede en snelle specialistische zorg waar dat nodig is. Het belang van de inwoners staat hierbij natuurlijk centraal.

 

Wij streven naar buurten waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan. Er is een divers aanbod in de wijk nodig, ook als dit kleinschalig is. Denk aan winkels, sport en activiteiten. Deze aanpak werkt preventief.

 

De effecten van de coronacrisis op de samenleving zijn groot. Het wegvallen van kleinschalige straat- en buurtevenementen hebben grote gevolgen gehad, zoals vereenzaming. We gaan meer doen om opnieuw verbindingen te leggen door een actieve ondersteuning, zowel organisatorisch als facilitair. De buurt zorgt voor de contacten en de initiatieven en de gemeente zorgt voor vergunningen en faciliteiten.

 

Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen, WIJeindhoven en praktijkondersteuners spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.

Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij WIJeindhoven en praktijkondersteuners. WIJeindhoven helpt bij het vinden van passende ondersteuning.

We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen zodat het past bij hun wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).

Binnen de Metropool Regio Eindhoven werken de gemeenten samen om het gebruik van hulpmiddelen zo efficient mogelijk te organiseren. We organiseren (meer) zelfservice voor mensen die dit zelf kunnen regelen.

Mensen die levenslange zorg nodig hebben gaan we niet elke drie jaar herindiceren.

Om schulden vroeg te signaleren is meer samenwerking nodig met organisaties zoals woningbouwcorporaties. Deze preventieve aanpak voorkomt niet alleen schulden maar ook schaamte en stress.

Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen samen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie.

Iedereen moet mee kunnen doen in onze stad, ook mensen met een beperking. Toegankelijkheid is vanzelfsprekend en wordt meegenomen in nieuwbouwplannen. De gemeente geeft, wat betreft toegankelijkheid, zelf het goede voorbeeld.

Buurt in bloei, de wijkgerichte aanpak, bouwen we verder uit. Mensen komen hierdoor beter in zicht, dit werkt preventief. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp nodig is.

Dat geldt ook voor het project Buurtgezinnen. Dit is een tussenvorm naar zorg in de wijk met vrijwilligersondersteuning, tussen begeleiding van WIJeindhoven en tweedelijnszorg in. Dit is beter passend aanbod tegen minder kosten en met een beter effect.

Eindhovenaren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

In subsidieaanvragen van maatschappelijke organisaties geven zij aan hoe ze laaggeletterdheid gaan aanpakken (signaleren en doorverwijzen).

We willen een aanpak met maatwerk voor de 50 gezinnen die de meeste zorg afnemen. Hier trekken we lessen uit: hoe kunnen we de zorg beter inrichten om gezinnen echt vooruit te helpen?