Aan de slag met financiën!

De Eindhovense VVD is erin geslaagd de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Eindhoven groeit en de VVD heeft de ambitie de leefbaarheid en de kwaliteit van de voorzieningen daarbij te laten aansluiten. Dit betekent meer huizen, maar ook meer groen om te recreëren. Goede bereikbaarheid op een toekomstbestendige manier. Meer aandacht voor cultuur, sport en een gezonde manier van leven. Al deze uitdagingen vragen grote investeringen. Desondanks willen wede lasten voor de inwoners, zoals de OZB, zo laag mogelijk houden. Eindhoven heeft per inwoner een veel kleinere rijksbijdrage dan de andere G5 steden. Daarom blijven we op landelijk niveau streven naar een eerlijker verdeling.


Maar we kijken niet alleen naar de rijksoverheid, we nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid. Dit betekent, dat we zuinig met ons geld omgaan en investeren waar dit het grootste verschil maakt. Als er subsidies beschikbaar zijn vanuit de provincie, het Rijk of Europa voor bijvoorbeeld stadsontwikkeling, groen, cultuur, energietransitie, mobiliteit of technologische innovaties, dan willen we daar graag van profiteren. Maar we moeten dan ook zelf een bijdrage leveren. Om snel van dergelijke mogelijkheden gebruik te kunnen maken, hebben we dus een flinke spaarpot nodig. Zon spaarpot voor strategische investeringen heeft voor de VVD een hoge prioriteit.

 

Eigen initiatieven van de gemeente op het gebied van duurzaamheid boven op de landelijke regelgeving moeten logisch en rendabel zijn en zich op basis van revolving funds terugverdienen.

We zijn voor Investeringen in voorzieningen zoals P+R.

Ondanks het feit dat de kosten van het afvoeren van afval blijven toenemen, streven we naar een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing. Bovendien is het oneerlijk, dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal personen per huishouden. Koppeling van de hoogte van de afvalstoffen- en rioolheffing aan de WOZ-waarde van een pand wijst de VVD krachtig af.

Wij willen dat de woningbouwcorporaties meebetalen aan het fonds voor bovenwijkse voorzieningen.

We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag echter geen melkkoe zijn en dus niet duurder dan nodig is.

Dankzij de door de VVD geëiste financiële spelregels in het coalitieakkoord is de financiële positie van de gemeente op orde. Daarom willen we wederom heldere financiële spelregels in een nieuw coalitieakkoord.