Aan de slag met mobiliteit!

De stad en vooral het centrum moet goed bereikbaar zijn voor voetgangers, fietsers en OV. Het centrum wordt autoluw, maar blijft ook voor de automobilist (bestemmingsverkeer) bereikbaar. Daarom blijven we ons met extra inzet richten op verbeterde doorstroming van de Ring. We werken, als stip op de horizon, aan een nul-emissiebinnenstad. Dit onder voorwaarde van duurzaamheid en bereikbaarheid. Goederen in de binnenstad worden in principe met klein elektrisch vervoer vanuit overslaghubs of mobiliteitshubs aan de stadsranden geleverd. Ook taxis en OV in de binnenstad zijn elektrisch. We blijven rekening houden met de betaalbaarheid voor inwoners en ondernemers.

 

Op het gebied van verkeer en vervoer werken we innovatief en ook het reguliere onderhoud van onze wegen en fietspaden blijft  belangrijk. Verder maken we beter gebruik van de capaciteit van de weg. We zijn de regio van slimme oplossingen en we zijn de hotspot voor slimme mobiliteit. De druk op het wegennet blijft toenemen. Daarom werken we samen met de markt aan oplossingen voor smart mobility, zoals deelscooters en deelautos, slimme verkeerslichten voor een goede doorstroming, arrangementen met het bedrijfsleven en de innovatieve Brainportlijn. De opgaven voor verkeer en vervoer, nu en in de toekomst, zijn echter zo groot, dat naast de huidige afspraken met de provincie en het Rijk aanvullende maatregelen en cofinanciering nodig zijn.

 

Verkeersstromen, zoals fietsers en gemotoriseerd vervoer, worden waar mogelijk gescheiden.

Wij streven naar een maximumsnelheid van 30 km per uur binnen woonwijken.

We gaan verder met mobiliteitshubs, hoogwaardig openbaar vervoer en ruimte voor de fiets (ook snelfietspaden).

We hechten veel belang aan Eindhoven Airport voor het zakelijk verkeer en voor het vestigingsklimaat. Tegelijk hechten we aan de leefbaarheid. We blijven gecommitteerd aan de afspraken over geluidsoverlast in het rapport van Pieter van Geel.

De parkeernorm in Eindhoven blijft op het huidige niveau.

De gemeente investeert in het aanpakken van onveilige verkeerssituaties.

Omdat een groot deel (80%) van de bedrijvigheid zich aan de westkant van de stad bevindt, is een goede doorstroming over de A2 voor de economie en de leefbaarheid cruciaal. We willen zoveel mogelijk verkeer naar de A2, maar de capaciteit is voor de toekomst niet voldoende. We zullen dus met een langetermijnoplossing voor doorstroming en bereikbaarheid komen.

We zoeken een manier om verkeer aan de oostkant van de stad beter door te laten stromen en om verkeer uit het centrum te halen. De VVD vindt het originele idee van de zogenaamde Ruit nog steeds de beste oplossing. Het op termijn voltooien van de Ruit door het gebied van het Dommeldal te ondertunnelen is het beste.