Kaderbrief van een Financieel gezonde gemeente

De VVD is trots op de kaderbrief die de gemeente heeft gemaakt. In deze brief worden de plannen van de gemeente voor 2021 worden aangekondigd. In 2021 gaat de gemeente investeren. Een teken van kracht, midden in deze crisis die de wereld op zijn grondvesten doet schudden. Als gemeente hebben we onze zaken op orde en we kunnen er zijn voor onze stad in deze moeilijke tijd. Dit is een het voordeel dat we in 2019 behaald hebben. Nu gaan we investeringen versnellen (onderwijs, wonen, betere doorstroming voor verkeer etc) en zo dragen we direct bij om de Corona klap op te vangen.

In de kaderbrief wordt aangeven dat lasten in Eindhoven zullen stijgen, de OZB stijgt 1,6%.  We volgen de ontwikkeling van de lasten van de G41 (gemiddelde van 41 grote gemeentes). Dit is zoals in het coalitieakkoord afgesproken. Maar we beseffen dat elke verhoging in deze tijd het niet makkelijker maakt voor veel mensen. De kaderbrief maakt wel duidelijk dat we juist inzetten om heel de stad te ondersteunen.

De kracht van de regio is onze triple helix, waar we samen met opleiders en bedrijven en voor onze inwoners werken. Die kracht van onze Brainport had vo­or de VVD wel meer benadrukt mogen worden in deze kaderbrief.  Door onze discipline en ons handelen in de afgelopen 2 jaar doen we het veel beter dan veel andere gemeente. Dit is de kracht van financieel goed beleid en de gezonde situatie van gemeente nu. Ons gezond huishoudboekje helpt ons als gemeente om voorzieningen in stand te houden en te zorgen dat iedereen een kans krijgt iets van zijn leven te maken. We kunnen als gemeente veel doen om mensen te helpen aan het werk te komen, denk bijvoorbeeld aan het initiatief “Leven Lang Leren”. In dit initiatief helpen we mensen aan werk en dus zelfstandigheid.

Maar goede banen komen ook niet vanzelf, daar moeten we met elkaar moeite voor doen. Een goed vestigingsklimaat is hierbij belangrijk. En natuurlijk ook goede bereikbaarheid, het is dan ook goed om te zien dat we dan nu ook investeren in die bereikbaarheid. We gaan doorstroming verbeteren om de stad goed bereikbaar te houden. Maatregelen we gaan nemen in het kader van "Minder Hinder" helpen, maar lossen onze problemen niet voor langere tijd. De VVD wil voor een langere termijn een planning waarin we concrete doelen nastreven. Dus op zoek naar echte oplossingen die misschien in de komende 4 jaar nog niet haalbaar zijn.  We willen een plan voor een goede bereikbaarheid van Eindhoven in 2050. Op deze manier kunnen we verder kijken en zoeken naar grotere oplossingen en het geld dat hiervoor nodig is.

Voor klimaat en energie reserveren we € 7,2 miljoen voor de aanpak van aardgasvrije wijken, verduurzamen van het maatschappelijke vastgoed en circulaire economie, en een forse groenimpuls. De VVD wil dat al het geld voor investeringen zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet. We willen projecten die merkbaar verschil maken voor Eindhovenaren. Bijvoorbeeld op het gebied van vergroening is veel winst te behalen.

Via de kaderbrief en begroting investeren we in de stad tijdens deze crisis.  Dit zijn initiatieven en projecten die ervoor zorgt dat we het economisch goed blijven doen. Zo kunnen bijvoorbeeld onze designers en makers aan het werk blijven. Het economisch goed blijven doen is nodig om iedereen zorg en de kansen te blijven geven. Daarnaast hebben al die mensen een dak boven het hoofd nodig, het moto is “bouwen, bouwen, bouwen!”. Ook hier een investering die hard nodig is en waar als we maar genoeg woningen bouwen de hele stad voordeel bij heeft. Het college heeft toegezegd elke investering grondig te onderbouwen en heldere doelen te stellen voor wat met de investeringen bereikt moet worden.

Tijdens de Raadsvergaderingen over de Kaderbrief heeft de VVD ook aandacht gevraagd voor de BOA’s in Eindhoven. Ze hebben hard gewerkt en offers gebracht om iedereen in Eindhoven gezond te houden tijdens deze pandemie. Hiervoor verdienen de BOA’s waardering en de VVD wil dat zij ook een veilige werkomgeving hebben. Het college heeft toegezegd te gaan kijken wat er nodig is om BOA’s veilig te laten werken in deze bijzondere tijden en indien nodig met voorstellen naar de raad te komen. 

De VVD dankt het college voor deze kaderbief en we zien met veel vertrouwen de begroting naar ons toe komen.