Cultuurbrief

Vandaag bespreken we voor de tweede keer een 4-jarige Concept Cultuurbrief. In de afgelopen 4 jaar is er heel wat bereikt: we hebben een professionele organisatie, de politieke impasse is doorbroken, de basisinfrastructuur is opgezet, is er een transparante en geharmoniseerde subsidiestructuur opgetuigd en is er ruimte gekomen voor nieuwe initiatieven. Daarvoor de welgemeende complimenten van de VVD aan de Stichting Cultuur Eindhoven. Maar zijn we er dan nu?

Als we in 2024 echt een levendig en divers kunstklimaat willen hebben waar inwoners zich bij betrokken voelen, dat aantrekkingskracht heeft voor bezoekers uit binnen- en buitenland, waar we een laagdrempelig Designmuseum of Futurelab hebben en waar het niet alleen bruist in de binnenstad, maar er ook van alles te beleven is in de rafelranden, dan moeten er volgens ons nog een paar stappen gezet worden en zijn er een duidelijke focus en heldere keuzes nodig.

Wat ons betreft kijken we vandaag vooral naar de rollen van de Stichting Cultuur Eindhoven zelf, cultuurparticipatie, cultureel ondernemerschap en de keuzes die gemaakt moeten worden.

Allereerst de rol van Fonds van de Stichting.
Het subsidieproces is nu goed ingeregeld en wij kunnen ook meegaan in de voorstellen van de wijzigingen in de subsidies, die o.a. zijn ingegeven door harmonisaties met regionaal en landelijk beleid. Inclusief het voorstel om meer geld naar de BIS-instellingen te doen. Wat niet wil zeggen dat we geen innovatie willen, maar dat kan bijv. ook als de BIS-instellingen proactief kleine partijen opzoeken.
- Ten tweede de Rol van Verbinder. Voor de BIS-instellingen is dit aardig gelukt, die hebben de weg naar elkaar gevonden. Kleinere en amateurinstellingen kunnen nog wel wat hulp gebruiken, zoals ook bleek uit de woorden  van Mevr. van de Rijdt die terecht een lans brak voor erfgoed. We horen graag van de wethouder hoe we de versnippering die we soms zien kunnen aanpakken en of de Stichting of een andere partij hier een rol in kan spelen.
Daarnaast zouden wij ook graag meer verbindingen zien buiten het eigen veld, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven en Ehv365. De Cultuurbrief spreekt al over collectieve cultuurmarketing voor dit en komend jaar. Wij horen graag wat daar uit is gekomen en wat de plannen zijn na 2020?
- Tenslotte de Rol van Expert. Wij zien die rol toch graag iets breder dan alleen culturele spelers wijzen op het bestaan van andere fondsen en regelingen. Voor ons mag dit gaan over meer dan alleen culturele expertise, maar ook over hulp bij marketing of businessplannen.

Cultuurparticipatie

Dit is een van de overkoepelende thema’s van BrabantStad.  Ook de VVD wil zowel actieve als passieve cultuurparticipatie bevorderen. Daarom is ook Cultuureducatie belangrijk en zijn het CKE en Cultuurstation met de Circle of Talent belangrijke spelers.  Cultuur moet aantrekkelijk zijn voor een heel divers publiek. En jong geleerd … Dat betekent voor ons programma’s bieden zowel aan de top als in de breedte. Voor elk wat wils. Wij vinden het belangrijk dat instellingen een duidelijk beeld hebben van de doelgroep waar ze op mikken. Daarom zien wij graag in iedere subsidieaanvraag heldere, meetbare doelstellingen over het werven van bezoekers en het meten van bereik, beleving, tevredenheid, etc.

Cultureel Ondernemerschap

De VVD waardeert enorm dat punt als tweede vermeld wordt in het Pamflet Cultureel Eindhoven. Wij vinden het een eigen verantwoordelijkheid van instellingen om ook zelf op zoek te gaan naar gelden als een plan niet helemaal past binnen de bestaande subsidie.

Een ander punt is dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. De Bibliotheek Eindhoven – de bieb – en Urban bevinden zich op het snijvlak van verschillende domeinen; Urban op dat van Sport en Cultuur en de Bibliotheek op dat van Cultuur, Onderwijs en Sociaal Domein.
- Urban gaat goed en heeft een landelijk en zelfs internationale uitstraling. Wij sluiten ons aan bij de woorden van inspreker Pim van den Bos dat het tijd is voor een splitsing tussen Cultuur en Sport. Daarom vragen wij de wethouder in gesprek te gaan met haar collega van Sport.
- De Bieb verkeert in een gelijkaardige positie. De Bieb is uitgegroeid van een boekenuitleenbedrijf naar een instantie die midden in de samenleving staat en heel diverse rollen vervult. En ook ondernemerschap niet schuwt, getuige het initiatief Expeditie E met een bieb in Winkelcentrum Woensel.
De Stichting Cultuur als vertegenwoordiger in een aantal landelijke en provinciale gremia kijkt – terecht overigens – alleen naar cultuur, maar de BE is zoveel meer. Een andere positie van de BE zou mogelijk meer recht doen aan al die andere rollen en daarom vragen wij de wethouder dan ook serieus te kijken of de huidige constructie en positie van BE onder SCE wel het beste is voor de stad en haar inwoners.

Dat brengt ons bij een overkoepelend thema, de financiën.

1)      De indexering.
Hier is er positief nieuws uit de Begroting 2020. Namelijk een indexering van 2% voor 2020. Hopelijk neemt dit een punt van zorg weg dat werd uitgesproken tijdens de Inspraakavond.

2)      Dan de consequenties van de Regiodeal, met name op de lange termijn. De Regiodeal biedt geweldige kansen voor ons voorzieningenniveau. Dat is ook nodig om sterk en stedelijk te blijven. Er liggen kansen voor de Dutch Design Foundation, voor het Atelierbeleid met makerspaces, en voor een Designmuseum, maar tegenover deze eenmalige impuls staat wel minimaal een matchingsverplichting en vaak ook structurele kosten. Daar hebben de instellingen natuurlijk op de eerst plaats zelf een verantwoordelijkheid, maar wij horen ook graag van de wethouder of we op de goede weg zijn om de kansen van Regiodeal ook daadwerkelijk te verzilveren.

3)      Landelijke regelingen - zoals voor Cultuurparticipatie - bieden kansen, maar vragen vaak om een lokale matching. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan. Ziet zij ook kansen voor matching door andere partijen dan de gemeente?

Tenslotte, we zijn ambitieus in Eindhoven. En daar is niks mis mee. De vraag rijst nu wel of we al deze ambities waar kunnen maken. We begrijpen dat er voor volgende jaar nog niet genoeg financiële ruimte is, maar spreken in lijn met de tekst in de Begroting de hoop uit dat we inderdaad tot een structurele versterking van het voorzieningenniveau komen.
Want een versterking van culturele voorzieningen is een investering in het welzijn van onze inwoners en in de aantrekkelijkheid van de stad.