College haalt knip uit ontwerp Vestdijk

Het college van B en W heeft besloten om de voorgestelde knip op de Vestdijk, ter hoogte van de Ten Hagestraat, vooralsnog uit het ontwerp te verwijderen.

Onafhankelijk onderzoek van TNO geeft aan dat het, op basis van de prognose uit de NSL-monitoringstool*, mogelijk moet zijn om zonder deze knip te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU.  

Door verschoning van het wagenpark, minder verkeer door de versmalling van twee naar één rijstrook en een maximumsnelheid van 30 km/uur lijkt het mogelijk dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) in 2020 tot onder de grenswaarde daalt. Het college wil verder inzetten op een gezonde en leefbare autoluwe binnenstad en komt daarom nog voor het eind van 2019 met een integraal ‘Ontwikkelplan Centrum’. Hierin is 2025 benoemd als mijlpaal voor een autoluwe binnenstad, die enkel toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. 

Ook zonder de knip blijft het doel en het ontwerp van de nieuwe Vestdijk gelijk, namelijk: het realiseren van een aantrekkelijke stadsboulevard. De beplanting en veel ruimte voor voetgangers en fietsers zorgen ervoor dat het voor bewoners en bezoekers een heel prettige straat wordt om te verblijven. 

2021 nieuw onderzoek
TNO geeft in haar rapport wel aan dat een scenario zonder knip op de Vestdijk onzekerheden kent. De autonome verschoning (de overgang naar schonere diesel-, benzine- en elektrische voertuigen) kan mogelijk tegenvallen. Daarmee is de kans op tegenvallers in de NO2-concentratie sterk aanwezig. 

Daarom komt er in 2021 nieuw onafhankelijk onderzoek met de NSL-monitoringstool. Op basis van de NSL-gegevens van 2020 moet dan blijken of het luchtkwaliteitsknelpunt op de Vestdijk in 2020 daadwerkelijk opgelost is. Als dit niet het geval is, wordt de knip alsnog gerealiseerd. De Vestdijk wordt nu dan ook op zo’n manier ingericht dat de knip in de toekomst zonder grootschalige reconstructie teruggeplaatst kan worden.

Autoluwe binnenstad

Voor het eind van 2019 zal het college een integraal ‘Ontwikkelplan Centrum’ presenteren. Het plan bevat een scenariostudie om te komen tot een autoluwe binnenstad in 2025 in relatie tot de verdichtingsopgave in het centrum. Hier is meer ruimte voor voetgangers, fietsers en (H)OV-reizigers.  

Dit zorgt voor een aangenaam verblijfsklimaat en schone lucht in het centrum van Eindhoven met meer ruimte voor groen, klimaatadaptatie en gezonde verstedelijking.

Als onderdeel van het plan wordt De Bergen geleidelijk beter betrokken bij het kernwinkelgebied. Denk hierbij aan: het autoluw maken van de Kleine Berg in samenspraak met de ondernemers, een betere oversteekbaarheid van de Keizersgracht en het op termijn verder vergroenen van het Fensterrein.


* NSL: In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL heeft twee belangrijke doelen: de luchtkwaliteit verbeteren voor de volksgezondheid en ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen