Bijdrage VVD bij de begroting 2018

In 2014 was het voor de VVD een hard gelag. De linkse partijen zagen hun kans schoon om voor het eerst in de historie een college te vormen met zo’n links profiel. Een college dat ambities had en deze de komende periode ook duidelijk als beleid zou uitdragen. Veel beloftes werden er gemaakt, en voorzitter, twee belangrijke documenten, zoals u wilt visies uit het vorige college, zouden daadkrachtig worden uitgevoerd. De eerste was het veelvuldig geciteerde document “Eindhoven op weg”, het tweede was uitvoering geven aan WijEindhoven.

De VVD heeft haar bijdrage opgedeeld in drie delen.

1.   Waar komen we vandaan, aanvang college 2014

2.   Waar staan we nu

3.   Wat kunnen wij de komende jaren verwachten

 

In 2014 was het voor de VVD een hard gelag. De linkse partijen zagen hun kans schoon om voor het eerst in de historie een college te vormen met zo’n links profiel. Een college dat ambities had en deze de komende periode ook duidelijk als beleid zou uitdragen. Veel beloftes werden er gemaakt, en voorzitter, twee belangrijke documenten, zoals u wilt visies uit het vorige college, zouden daadkrachtig worden uitgevoerd.

De eerste was het veelvuldig geciteerde document “Eindhoven op weg”, het tweede was uitvoering geven aan WijEindhoven.

Eindhoven op weg wil zorgen dat Eindhoven duurzaam bereikbaar is, bereikbaar voor alle vervoersmiddelen, zoals trein, bus, fiets en auto.

Voorzitter, het plan kent nog een belangrijk uitgangspunt: eerst goede alternatieve ontsluiting aanleggen alvorens wegvernauwingen, éénrichtingsverkeer realiseren of wegen afsluiten. Dit is een belangrijke voorwaarde om minder verkeerdruk in de stad te krijgen, een beter leefmilieu te realiseren en belangrijke voorwaarde in het plan.

En bij een goed plan hoort ook een goede en juiste uitwerking, zeg maar de feitelijke uitvoering.

Zo ook de visie op het sociaal domein, verwoord in het document WijEindhoven. Een goede visie waarbij de zorg van onze inwoner op maat wordt toegesneden. Voor de VVD een mooi uitgangspunt: “de juiste zorg, op het juiste moment, aan de juiste mensen”.

 

De VVD moet vandaag nogmaals concluderen dat de uitgangspunten uit de visie “Eindhoven op weg” allang niet meer bestaan. Delen uit de visie worden misbruikt om wegafsluitingen te realiseren, de bereikbaarheid van de binnenstad schier onmogelijk te maken en belangrijke maatregelen, zoals P&R faciliteiten worden niet in deze periode gerealiseerd. Voor de VVD is het dan ook onbegrijpelijk dat de Vestdijk is afgesloten, zonder dat er eerst maatregelen zijn genomen voor alternatieve maatregelen. De binnenstad van Eindhoven is door de afsluiting van de vele belangrijke toegangswegen door dit college volledig onbereikbaar geworden. Voor de winkeliers in de binnenstad een enorm probleem, maar ook voor de inwoners van onze stad.

Ook bij de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord hebben wij zorgen over het realistisch gehalte. Bijvoorbeeld er wordt een onderzoek gedaan naar knelpunten op de Kennedylaan maar er is beperkt geld voor uitvoering van maatregelen uit het onderzoek, en dan zijn wij ook nog afhankelijk van andere gemeenten voor financiering. 

Wij willen nu vast aangeven dat wij de Kennedylaan als prioriteit zien!

 

De organisatie WijEindhoven kent een zeer moeizame start, aan financieel beleid is nooit enige sturing gegeven en sterker nog het college heeft geen idee wat het antwoord is op de basisvraag: aan wie geven wij nu zorg, en welke zorg. Voorzitter het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de visie en niet WijEindhoven. Daar heeft het college hopeloos in gefaald. Elke week geven we 700.000,- teveel uit binnen het sociaal domein. Bij elkaar heeft dit college al meer dan 100 miljoen extra uitgegeven bovenop het begrootte bedrag. Allicht dat we financieel in de problemen zitten. De VVD is van mening dat het niet gaat over cijfers, maar over mensen. De VVD kan alleen maar concluderen dat dit college werkelijk geen enkel idee heeft waar ze over praat. Sturen op cijfers is nodig om in deze tijd te borgen dat alle mensen in de toekomst ook zorg kunnen krijgen. Elk cijfer verwoordt een persoon. Voor de VVD geldt de menselijke maat! Dus college: verdiep u in de cijfers en draag verantwoordelijkheid voor de slecht presterende organisatie en de onbetrouwbare cijfers, want dan pas heeft u het over de mensen die het betreft.

 

Naast WijEindhoven heeft dit college nog een probleem, die zij niet wil of kan oplossen. De groei in de bijstand, en wellicht nog erger, deze groei is het licht van de economische sterke groei in Brainport. Het college is er nu zeker van, een trendbreuk is opgetreden. Er stromen nu meer mensen uit de bijstand dan dat er bijkomen. Voorzitter nog steeds zijn er veel personen in de bijstand en levert dat de gemeentelijke begroting een extra duw van ongeveer 12 miljoen negatief op (verlaging van het BUIG budget ongeveer 12 miljoen € (door zowel macrobudget, vangnetregeling en verdeelmodel).

Wij roepen het college op om snel werk te maken van werk. Ook hier geldt weer de menselijke maat: het sociaal maatschappelijk van groot belang om niet in de bijstand te zitten, want voorzitter ook hier geldt achter de cijfers zitten gewoon mensen! Ieder die weer aan het werk is, bloeit op, voelt waardering, is minder eenzaam en is zelfredzamer.

 

Wist u dat 100 mensen uit de bijstand ons 1 miljoen structureel geld oplevert. Dus uw ambitie om 1000 mensen uit de bijstand aan het werk te helpen had deze begroting 10 miljoen lucht gegeven. Geld dat wij hard nodig hebben. In de begroting staan weer termen als job carving en omscholing, maar worden niet effectief ingezet. Wij willen een meer ambitieus beleid waarbij ook daadwerkelijke resultaten behaald worden, met meer effectievere trajecten, meer mensen in een traject, meer handhaven, het inzetten van de tegenprestatie, meer deeltijdwerk naast WWB en daarmee een positief financiële effect op de begroting bereiken

 

De begroting voor 2018 maakt het voor de VVD nogmaals pijnlijk duidelijk dat echte keuzes niet gemaakt worden. DE VVD stelt voor om plafonds in te stellen in het sociaal domein. Een algeheel plafond en specifieke plafonds per zorgaanbieder. Alleen zo kunnen we borgen dat ook in 2018 en verder iedereen dezelfde zorg mag verwachten. De VVD vindt het werkelijk onbegrijpelijk dat dit college na alle financiële debacles niet een nieuw motto heeft: minder uitgeven en ophouden met roofbouw te plegen op de toekomst.

De VVD is daarom ook echt tegen de keuze van de OZB-verhoging en de verhoging van de parkeertarieven. Alle, maar dan ook werkelijk alle ondernemersverenigingen zijn eensluidend: Wij dragen bij aan een goed woon en leefomgeving. Wij helpen meer mensen aan het werk en als beloning krijgen wij een ongehoorde belastingverhoging. Daarnaast vindt de VVD het feitelijk onjuist dat inwoners in een huurwoning erop vooruitgaan, terwijl huiseigenaren er dik op achteruit gaan. De rekenmethodiek laat dit niet toe, zo zegt het college. Als –en dat doen wij niet- wij dan mee moeten denken over een OZB-verhoging, verlaag dat tarief dan en verhoog de afvalstoffenheffing en rioolheffing met een klein bedrag zodat iedereen mee betaalt aan uw beleid. De VVD geeft als suggestie dan maar weer eens aan: Wij zijn tegen de OZB-verhoging, zorg dat u het geld haalt uit een betere bedrijfsvoering bij WijEindhoven, betere controle op de contracten, maar laat onze inwoners niet betalen voor uw slechte aansturing binnen het sociaal domein.

 

Veiligheid: In deze begroting geeft het college aan dat zij wel een visie heeft op veiligheid, er zijn prioriteiten gesteld, maar bij een plan dat 4 jaar duurt hoort ook het benodigde geld. Dit college is niet bereid om daar 4 jaar lang geld voor vrij te maken. U hoort dat wel te doen. De buurtpreventieteams, die dag en nacht vrijwillig over straat lopen om de veiligheid in de wijken te verhogen verdienen extra ondersteuning. Wij roepen het college op om uit het sociaal domein en uit het ruimtelijk domein geld vrij te maken voor verbetering van de veiligheid in de wijken. Maak vanuit deze domeinen extra geld vrij voor het domein veiligheid.

 

Financieel: Voorzitter, dit college heeft alle potjes geplunderd en het einde is nog niet in zicht. Er is weinig tot geen reserve meer. De reserve die er is, is net toereikend voor het afdekken van de risico’s. De VVD heeft herhaaldelijk opgeroepen om een beter financieel beleid te voeren. Er mag niet meer uitgegeven worden dan dat er binnen komt. Dat zou het beleid moeten zijn. Dit college heeft bewust gekozen om ongebreideld geld uit te geven, waarbij tevens bewust extra risico’s worden genomen wanneer de bezuinigingsplannen – of beter gezegd- ondoorzichtige uitgavenpatroon van de gemeente niet gehaald worden.

In de risico paragraaf geeft u een bedrag tot 10 miljoen op doordat de mogelijkheid bestaat dat de aannames tot bijsturing in het sociaal domein te ambitieus zijn. We zien echter weinig terug van risicobeheersing en er is geen actieplan om op tijd in te grijpen. De VVD verwacht hiervoor een risicobeheersingsstrategie

 

Wat kunnen we nu nog verwachten.

De komende 4 maanden dient er zowel inhoudelijk als financieel nogal wat bijgestuurd te worden. Bij sport heeft u een negatief advies van de Eindhovense Sport Raad (ESR), een investering van 19 miljoen in een zwembad, geen verwijzing naar topsport en de tarieven voor sport zullen later volgen.

 

De financiële situatie vraagt om strakke sturing, hard financieel ingrijpen en een faciliterende overheid. De VVD heeft ook lichtpuntjes gezien bij dit college. Zo is er hard gewerkt aan de strategische agenda Brainport, staat de regio Brainport zowel landelijk als internationaal op de kaart en vindt hier een bijzondere combinatie plaats tussen design, technologische ontwikkelingen, onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente. Activiteiten zoals de DDW en de actieagenda Brainport staan in schil contrast met andere beleidsterreinen waar we sterk achterblijven. De stad bruist en is aantrekkelijk. Dit blijkt ook uit het aantal hotelovernachtingen, waardoor wij meer toeristenbelasting ontvangen. De VVD vindt het daarom jammer dat juist een goed werkende marketingorganisatie als EHV365 moet vrezen dat zij als melkkoe wordt behandeld.

 

Afsluitend,

De VVD is ontsteld over de slechte aansturing vanuit het college en over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. De financiële naweeën zullen nog door vele colleges gevoeld worden en de inwoners van Eindhoven moeten meebetalen aan de financiële wanprestatie die binnen het sociaal domein geleverd is. De VVD heeft geen enkel vertrouwen dat dit college ook nog maar iets zal gaan oplossen. De begroting 2018-2022 is voor de VVD niet acceptabel. Er staan te veel onzekerheden in, te veel aannames en wij kunnen de beleidskeuzes ook niet onderschrijven.