Vervolgvragen over de Vestdijk

Onderwerp: Voortgang Vestdijk 3 - 31 oktober 2017

Met de praktijkopstelling op de Vestdijk is gemeten hoe de nieuwe

verkeerssituatie wordt ervaren. Vorige week zijn deze resultaten gedeeld met

stakeholders en is ook gevraagd naar hun ervaringen. Conclusie was dat de

gewenste verkeersreductie op de Vestdijk is bereikt en dat dit een positieve

uitwerking heeft op de luchtkwaliteit. Wel is er een toename van autoverkeer

op andere wegen, maar deze blijven binnen de luchtkwaliteitsnorm. Komende

maanden wordt de definitieve vorm met stakeholders verder vorm gegeven en worden keuzes gemaakt.


Naar aanleiding hiervan hebben wij verschillende vragen:

1. De gepresenteerde cijfers over de bereikbaarheid zijn cijfers gemeten tijdens weekdagen. Waarom zijn niet de cijfers in het weekend meegenomen en wordt nog gemeten wat de effecten zijn in het weekend, als vaak bezoekers komen winkelen of uitgaan in de binnenstad?

2. Is in de cijfers ook de mening van bezoekers mee genomen en hoe zij de praktijkopstelling hebben ervaren?

3. Door verschuiving van verkeer moeten meer kilometers worden gereden en

staan meer auto’s stil. Wij denken dat de totale luchtkwaliteit is verslechterd

en dat dit mogelijk in strijd is met de recente rechterlijke uitspraken. Heeft u

inzicht in de totale invloed op de luchtkwaliteit en of deze mogelijk in strijd is

met recente rechterlijke uitspraken. In de RIB Vestdijk van 9 mei 2017 wordt

gesproken over ‘acceptabele effecten in de omgeving, orde van grootte

conform verkeersprognoses’. Zijn dit naar uw mening ‘acceptabele effecten’?

4. In het ontwerpproces voor het voorlopig ontwerp worden keuzes gemaakt.

Blijven deze keuzes financieel binnen beschikbare budget van € 3,5 miljoen?

Welke onderdelen vallen af en is er budget voor eventuele te maken keuzes

voor de wegen waar de afwikkeling plaatsvindt?

5. De kosten van de praktijkopstelling zijn bepaald op € 250.000 (voorbereiding, realisatie en monitoring) Is er binnen budget gebleven met de

proefopstelling en zijn deze kosten in- of exclusief de kosten van handhaving. In het geval de kosten exclusief handhaving zijn, wat zijn dan de extra kosten voor handhaving en binnen welke post worden deze geboekt?

6. Wat zijn de plannen met de proefopstelling in de extreem drukke decembertijd als vele bezoekers van buiten Eindhoven naar onze stad komen?


Monique List

In samenwerking met commissielid Tom Meylink