Opinie: de gemeentelijke financiën

Afgelopen dinsdag kwam het college (PvdA, D66, SP en GL) met twee belangrijke documenten naar buiten. Het eerste was de tussentijdse rapportage; oftewel: waar staan wij financieel per 1 oktober 2017? Het tweede stuk was de beantwoording van de technische vragen van raadsleden over de begroting voor 2018. De tussentijdse rapportage liet zien dat de gemeente Eindhoven bovenop het tekort van minimaal 40 miljoen, nog eens 10 -15 miljoen extra kan verwachten. Al met al zal er dan een tekort ontstaan van 40 tot 60 miljoen. Let wel, dit is een tekort dat overblijft nadat alle potjes, reserves etc. al door dit college leeg zijn geplunderd. Voor onze inwoners betekent dit dat er in drie jaar tijd per inwoner 540,- teveel is uitgegeven.

De VVD heeft de afgelopen jaren steeds gevraagd naar een helder financieel beleid en duidelijke voorwaarden waarop het college de stad wil besturen. De begroting voor 2018 is het laatste belangrijke document van het zittend college en geeft aan wat ze bereikt hebben en wat ze achter laten voor een nieuw college.


De begroting liet zoveel open einden zien, dat de gemeenteraad gezamenlijk meer dan 300 vragen heeft moeten indienen. En alweer blijkt dat er op de sociale uitgaven geen enkele rem zit, de bezuinigingen niet gehaald worden, sterker nog; het tekort loopt verder op. DeVVD heeft aangegeven dat de voornaamste oplossing is om plafonds in te stellen binnen het sociaal domein, daarnaast willen wij meer grip op de contracten en woekerwinsten tegengaan bij zorgaanbieders. De sturing ontbreekt volledig en nog steeds is het college niet in staat om inhoudelijk antwoord te geven op de vraag of de juiste zorg wel aan de juiste mensen wordt gegeven. Een beschamend resultaat, waar de wethouder haar verantwoordelijkheid nu echt dient te nemen.

In het kort komt het er op neer dat dit college 90% van de inwoners laat opdraaien voor het tekort van 42 miljoen. De gevolgen zijn zeer groot:ongekende OZB-verhogingen, parkeertarieven stijgen, bouwleges gaan omhoog en nog slechter, toekomstige belangrijke investeringen in de stad gaan in de ijskast. Dinsdag werd pijnlijk duidelijk dat dit college zelf aangeeft dat zede zaken niet kan oplossen en dat zij de oplossingen overlaat aan een nieuw daadkrachtiger college. Het voltallig college is verantwoordelijk voor deze puinhopen, waarbij de normale keuze om de wethouder financiën het vetorecht te geven om onverantwoorde uitgaven tegen te houden bewust niet is genomen en ook niet werd geaccepteerd. De VVD vindt dat alle individuele wethouders hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen en volledig eigenaarschap van de grote financiële problemen hadden moeten tonen. Geen enkele wethouder heeft blijk gegeven om op korte termijn politiek moeilijke keuzes te maken.


De tweede zeer pijnlijke conclusie is die van arbeidsparticipatie. De werkeloosheid daalt in onze regio sterk, de economische groei in de Brainport regio is een voorbeeld voor heel Nederland. Helaas kan dit college geen enkele invulling geven aan de ambitie om ook de mensen in de bijstand aan een baan te helpen. Jawel, er is nu een trendbreuk opgetreden, dit wil zeggen, eindelijk gaan er meer mensen uit de bijstand dan er ingaan. Maar als we dan naar de cijfers kijken zijn dat er maar een paar! Een trendbreuk betekent voor de VVD een belangrijke ontwikkeling, zodat we kunnen zeggen dat vele mensen in de bijstand nu ook een baan hebben gevonden. Dit college kan zoiets niet zeggen. Het pappen en nathouden van deze groep heeft een dusdanig effect dat thuiszitten lonend is en werken niet. En weer mogen 90% van onze inwoners betalen voor deze politieke keuze. Kosten: 11 miljoen extra!


De stad Eindhoven heeft vele mogelijkheden en zeker als we de regio Brainport als voorbeeld mogen nemen. Bij onze nieuwe status als mainport, 1 van de drie belangrijkste economische gebieden in Nederland, mogen we ook verwachten dat er een college zit dat invulling geeft aan deze status. Helaas moeten wij na 3,5 jaar links afbraakbeleid constateren dat onze mainport status ontkracht wordt door de slechte financiële situatie.Dat het college oproept om meer geld vanuit Den Haag naar Brainport te sturen is zeker juist. Onze regionale functie, onze economische uitstraling en onze innovaties zijn een voorbeeld voor heel Nederland en zelfs voor heel de wereld.Daar hoort een goed voorzieningenniveau bij, zoals een muziekcentrum, een bruisende (binnen)stad met mooie evenementen zoals de DDW en goede sportaccommodaties. Maar bij deze ambities behoort ook een goed functionerend college, dat sterk en daadkrachtig invulling kan geven aan onze status. Dit college heeft bewezen dat ze dat niet kan en voor de komende 8 jaar andere colleges opzadelt met de zeer slechte uitvoering van haar eigen beleid. De VVD zal zonder enig plezier terugkijken op deze 4 jaar. Het politieke wanbeleid zonder op tijd in te grijpen blijft niet alleen binnen het stadhuis zichtbaar,maar is voor al onze inwoners de komende jaren zichtbaar en voelbaar in de portemonnee.


Voor de VVD is het tijd om de balans op te maken. De bereikbaarheid van de stad is aanzienlijk achteruitgegaan, de financiële situatie verslechtert per jaar met 42 miljoen euro, het voorzieningenniveau is sterk gedaald, de luchtkwaliteit in de stad is niet verbeterd en van de ambities om de stad te verduurzamen is ook niets terecht gekomen. Daarnaast zijn de lasten voor de inwoners van Eindhoven sterk gestegen en krijgen de ondernemers, die de grote economische groei mogelijk hebben gemaakt nog een afscheidscadeautje: een OZB-verhoging van minimaal 12%, oplopend tot 30%.


Marcel Oosterveer
Raadslid Eindhovense VVD