Update vanuit VVD Waterschap-bestuurder Jos Kuppens

De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf en hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop onze provincie en de gemeenten gezamenlijke taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Het bestuur van het waterschap is democratisch gekozen (waterschap verkiezingen) en namens de VVD Eindhoven is Jos Kuppens één van de waterschaps-bestuurders.

© VVD

Gelet op de force ambitie van het waterschap pleit de VVD-fractie in het Waterschap  ervoor om met uitzondering van de echt noodzakelijke maatregelen, zoals het actieplan “leven de dommel” eventuele aanvullende activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zodat de realisatie van de opgave betaalbaar blijft.

 

De VVD fractie gaat akkoord met de voorjaarsnota (https://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/begroting-en-financien.html) we hebben wel enkele aandachtspunten; De realisatie van de projecten die al een aantal jaren bij de planning achterblijft en acht een goede prioritering dan ook aan de orde.

 

Als er keuzes gemaakt moeten worden ziet de VVD dat graag terug in de begroting van 2018. Zodat de opgave van de realisatie betaalbaar blijft en de tariefontwikkeling binnen de afgesproken bandbreedte blijft.

Jos Kuppens

Waterschap-bestuurder

VVD Eindhoven