Reactie van de VVD fractie op de Jaarrekening 2016


Een eerste korte samenvatting van de financiële stand van zaken binnen de gemeente:


De gemeente heeft een netto tekort van 14,6 miljoen, wat nog verder op kan lopen wanneer de accountant nog meer fouten vindt.


Daarnaast heeft dit college volledige reservering sociaal domein leeggeplunderd. Met het leeghalen van deze potjes is een bedrag van ongeveer 25 miljoen extra uitgegeven. In totaal heeft dit college dus ongeveer 40 miljoen te veel uitgegeven. De VVD vindt het dan ook onbegrijpelijk dat dit college niet met het schaamrood op de kaken en met grote nederigheid deze verschrikkelijke cijfers presenteert. Want deze tekorten zijn ook nog van structurele aard! Tevens kan en wil de accountant nog geen oordeel vellen. Daar waar andere gemeenten die wel krijgen, is dat in Eindhoven niet het geval.


Een eerste korte doorkijk bij de jaarrekening laat de volgende trend zien:

Binnen het sociaal domein is er geen enkele sturing op financiën. Alles kan, alles mag. Er is geen inzicht, er is geen sturing en maatregelen worden door het college niet genoemd, laat staan dat er door het college hard wordt ingegrepen.

   
Bij de sector werk is ook een zeer verontrustende trend zichtbaar. Het bestand van bijstandsgerechtigden bleef stijgen, ondanks dat er in Eindhoven een grote vraag naar werknemers is. Dit vertaalt zich direct tot de financiële korten op dit domein.


De overschrijding is vele malen groter dan eerder gepresenteerd. Deze extra overschrijding is niet eerder met de Raad gecommuniceerd en dit is bijzonder kwalijk.


De VVD merkt tevens op dat dit het eerste college is sinds 2002, die geen kadernota kan aanbieden. Een kadernota geeft aan welke keuzes gemaakt worden door het college, waar prioriteiten liggen voor de komende jaren. Ook hier laat dit college de verantwoordelijkheid liggen en ALLE problemen worden bij een volgend college gelegd. Wij zijn daarom zeer teleurgesteld in dit college, die en de financiën niet op orde heeft en geen sturing kan geven aan de organisatie en afspraken met de Raad tenietdoet, maar bovenal geen verantwoordelijkheid blijkt te nemen.


Natuurlijk hopen en verwachten wij dat het college zelf met maatregelen komt, wellicht tegen beter weten in, immers zijn zij de eerst verantwoordelijken om deze te nemen. De VVD zal bij de behandeling van deze jaarrekening via moties en amendementen aan het college vragen om gericht acties te ondernemen om deze financiële- en organisatorische wanorde een halt toe te roepen. Het gehele college is verantwoordelijk, maar met name op het sociaal domein en op het domein werk dient men een heldere nieuwe (financiële) koers te varen.


Marcel Oosterveer


Financieel woordvoerder Eindhovense VVD