Commissie-inbreng over de Vestdijk

Lees hieronder de inbreng die commissielid Tom Meylink op 4 April namens de VVD deed over de Vestdijk:

De VVD is een groot voorstander van een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Daarom maken wij ons grote zorgen over de voorgestelde plannen voor de herinrichting van de Vestdijk.

Wij denken dat de plannen leiden tot een sterk verminderde bereikbaarheid van de binnenstad en het ontstaan van knelpunten elders in de stad die op hun beurt weer leiden tot een afname van de luchtkwaliteit in de omliggende wijken.

De aanleiding van ons agenderingsverzoek is het proces en de uitvoering van de pilot.

We zien een mooie website waar een prachtig vergezicht wordt geschetst en waar de noodzaak om de Vestdijk op de schop te gooien in onze ogen nogal eenzijdig wordt belicht.

De luchtkwaliteit zou op Vestdijk dermate slecht zijn dat het verkeer bijna gehalveerd dient te worden om aan de wettelijke normen te voldoen. Nadere bestudering leert echter dat de uitstoot van fijnstof, CO2 en zwaveloxide onder alle huidige en toekomstige normen blijft. Alleen de stikstofoxideconcentratie zou volgens de berekeningen van het RIVM in den Haag ter hoogte van de Groene Toren in de toekomst boven de norm kunnen uitkomen. Ons eigen meetsysteem AIREAS spreekt deze berekeningen overigens tegen. 

De website laat stakeholders reageren op deze informatie met sturende vragen over de noodzaak van herinrichting. Voor de uitkomsten van het onderzoek worden de antwoorden op de website aangevuld met een actieve enquête gehouden onder 2 tot 300 bezoekers van de DDW. In totaal zijn er bijna 1000 respondenten. Wij denken dat bezoekers van DDW niet representatief zijn voor de gemiddelde gebruiker van de Vestdijk. Het grote aandeel DDW bezoekers in het totaal maakt dat het onderzoek als geheel niet valabel kan zijn voor het peilen van de mening van de stakeholders.

We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder in deze. 

Hier bovenop komt nog dat de ondernemers in de binnenstad zich gezamenlijk hebben uitgesproken tegen de plannen. De VVD vraagt zich af hoe zwaar hun mening telt ten opzichte van diegenen die de enquête op de website hebben ingevuld. De ondernemers vertegenwoordigen niet alleen zichzelf als individu, maar ook een groep van duizenden mensen die dagelijks de Eindhovense binnenstad bezoeken.   

Kan de wethouder hier duidelijkheid over verschaffen?

Wij begrijpen dat aan enkele ondernemers toezeggingen zijn gedaan om hen individueel over de streep te trekken. De Heuvelparkeergarage zou nu wel in twee richtingen verlaten kunnen worden. Is dat zo?

Het Pullman hotel Cocagne zou een keerlus ter hoogte van de zijingang zijn toegezegd. Is dat zo? En zo ja, ondermijnt deze oplossing niet het gehele idee van een knip? 

Het onderzoek van Royal Haskoning maakt duidelijk dat de voorgestelde maatregelen op tal van punten in de stad knelpunten veroorzaken. Vaak juist op punten die al zwaar onder druk staan, zoals de rondweg bij de Berenkuil en de Mauritsstraat. Ook de woonwijk achter de Vestdijk krijgt met aanzienlijke extra verkeersdruk te maken. Er is geen oplossing voor de kruising Nachtegaallaan/Bleekweg/Kanaaldijk. De aansluiting Kanaaldijk/Hugo van der Goeslaan is niet gerealiseerd.

Juist om dit soort problemen te voorkomen is in de visie “Eindhoven op weg” afgesproken om een holistische benadering te kiezen. Als ergens verkeer wordt beperkt dienen er eerst flankeren maatregelen te worden getroffen om de gevolgen van de beperking op te vangen en zodoende alle modaliteiten in balans te houden.

Betekent het loslaten van deze aanpak nu dan het definitieve einde van EoW?

Het rapport van Royal Haskoning adviseert aanvullend onderzoek. De wethouder heeft dit onderzoek vorig jaar al toegezegd. Waarom wordt op deze toezegging teruggekomen?

De VVD dringt nogmaals aan op aanvullend onderzoek. Wij zijn bang dat het middel erger gaat zijn dan de kwaal.

Waarom is niet onderzocht wat het effect van een enkele maatregel is? Wij denken aan 30 km per uur in combinatie met strenge handhaving. Hoe groot is dit effect?

Het college stelt voor tijdelijke maatregelen te nemen en dan de effecten te monitoren. Maar tegelijkertijd wordt er al aanbesteed volgens het oorspronkelijke plan. Wij vragen ons af wat er gebeurt als de uitkomsten van de proefopstelling negatief zullen zijn. Gaan we dan opnieuw aanbesteden? Wat zijn dan de gevolgen voor het proces? Is het proces überhaupt nog omkeerbaar?

De VVD-fractie wil graag duidelijkheid over het verloop van de pilot. Wanneer worden de uitkomsten als positief beoordeeld? Wat zijn de criteria? Mocht er in het proces van co-creatie een van de stakeholders afhaken, wat zijn dan de gevolgen? Wordt er een onderzoek in de hele stad naar doorstroming en luchtkwaliteit gedaan of kijken we alleen naar de directe omgeving van de Vestdijk?

Wat betreft maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit heeft de VVD al eerder suggesties gedaan zoals het uitbannen van tweetaktmotoren voor de openbare weg. Waarom wordt hier niets mee gedaan?

Ook heeft de VVD al enkel malen aandacht gevraagd voor het stokken van de plannen voor nieuwe P+R locaties zoals die bij hotel Eindhoven of de HTC. Ondanks toezeggingen blijft het stil rond deze alternatieven voor bezoekers van buiten de stad.

U kent de VVD als een positief ingestelde partij. Nu maken wij ons echter toch grote zorgen. Wij zijn naast de antwoorden van de wethouder heel benieuwd naar de mening van onze collega-partijen. Zien zij ook dat Eindhoven op weg door het afsluiten van steeds meer toegangswegen en het loslaten van de holistische benadering eigenlijk ter ziele is?

Wij hopen van harte dat de Vestdijk niet de nieuwe Aalsterweg gaat worden.

Dank u voorzitter.