VVD stelt raadsvragen over burgerinitiatief de Ronde

Het burgerinitiatief dat in 2009 is ingediend vanuit de Ronde heeft altijd op veel steun vanuit de raad kunnen rekenen. Echter door de crisis is er geen snelle start gemaakt met de uitvoering van het initiatief. De initiatiefnemers hebben ons echter laten weten nog steeds snel aan de slag te willen. De markt is inmiddels aangetrokken en de vraag voor het huisvesten van senioren zodat zij actief kunnen blijven is onverminderd hoog. Ook staan de doelstellingen voor de verkoop van vastgoed nog steeds en is hierop inmiddels een flinke achterstand. Dit bracht ons tot de volgende vragen, waarop u hieronder ook het antwoord van het college kunt lezen.

Vraag 1: Bent u bereid samen met de initiatiefnemers aan de slag te gaan

zodat het burgerinitiatief ook daadwerkelijk vooruit komt?

Ja, zeker. Volgens onze informatie hebben de initiatiefnemers contact gezocht

met een corporatie (Woonbedrijf) en vinden er gesprekken plaats over de

ontwikkeling van een bouwproject rond het schoolgebouw De Laak

(Tongelreschestraat 148). Dit schoolgebouw is een onderdeel van het

genoemde burgerinitiatief. De gemeente is bereid dit initiatief te steunen.

Daarbij gaan we ervan uit dat het wooninitiatief voor senioren open staat voor

de diversiteit van bevolkingsgroepen in Tongelre. Concreet is ons bijvoorbeeld

een vraag naar collectief wonen bekend van allochtone senioren uit

Lakerlopen.

Vraag 2: Kunt u bevestigen dat eerdere mogelijke complicaties zoals het

benodigd zijn van schuifruimte voor de Reiger niet meer van toepassing zijn?

Dat klopt. De schuifruimte voor Basisschool de Reigerlaan is niet meer nodig,

aangezien begin januari 2017 deze basisschool opnieuw geopend is na een

grondige verbouwing.

Vraag 3: Kunt u ons een voorstel doen voor een tijdslijn waarbinnen we

concrete stappen kunnen verwachten?

Dat kan helaas nog niet, omdat de tijdslijn afhankelijk is van de initiatiefnemers

die daarover in gesprek zijn met Woonbedrijf. Zodra meer bekend is, zullen we

u hierover informeren.

Vraag 4: Ziet u mogelijkheden zodat ook het bedrijfsleven kan bijdragen aan

het burgerinitiatief en een rol kan oppakken?

In dit initiatief is een samenwerking ontstaan tussen de initiatiefnemers en een

woningbouwcorporatie. Bijdragen vanuit het bedrijfsleven liggen dan minder

voor de hand, temeer daar corporaties na de wijzigingen van de Woningwet in

2015 aan strengere regels gebonden zijn.