Vragen over verkeerslichten op het Floraplein

In het recente Meerjarenplan Stedelijk worden maatregelen voor verbetering van het gevoel van verkeersveiligheid rond het Floraplein toegelicht. In het project is uiteindelijk gekozen voor de realisatie van verkeerslichten op de noordelijke tak van de rotonde, bij de aansluiting met de Leenderweg in beide richtingen. Geraamde kosten zijn €0,2 miljoen. Commentaar in het ED gaf aan dat bewoners rond het Floraplein zich zorgen maken over de doorstroming van het autoverkeer. Juiste afstelling van de verkeerslichten zou naar onze mening kunnen voorkomen dat er onnodig files ontstaan.

Naar aanleiding hiervan stelde de Eindhovense VVD verschillende vragen, waarop u hier ook het antwoord van het college kunt lezen: 

1. Is er bij de afstelling van de verkeerslichten voor auto’s de mogelijkheid om ‘groen, tenzij…’ mogelijkheid in te stellen om doorstroming te bevorderen. Zo ja, is het college bereid dit in de uitvoering mee te nemen.

Bij het bepalen van de afstelling van de verkeerslichten wordt balans gezocht tussen de doorstroming van het autoverkeer en de doorstroming / verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. De bovengenoemde afstelling van de verkeerslichten is mogelijk en wordt in deze afweging meegenomen.

2. Recent heeft de VVD de motie ‘meten is weten luchtkwaliteit’ ingediend. Het college was positief om bij verkeersbeperkende maatregelen te inventariseren hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt voor en na een genomen maatregel. Zijn er metingen van de luchtkwaliteit aan de noordelijke kant van het Floraplein en kunnen deze gebruikt worden als nulmeting voordat verkeerslichten worden geïnstalleerd?

Er zijn geen metingen van luchtkwaliteit aan de noordelijke kant van het Floraplein. Volgens de landelijke rekentool voor luchtkwaliteit is er geen sprake van een luchtkwaliteitsknelpunt bij het Floraplein. Ook bij langere wachttijden – bijvoorbeeld vanwege verkeerslichten – zal dit naar verwachting niet tot een probleem leiden.

3. De geraamde kosten bedragen €0,2 miljoen. Maar mogelijk meer als het ontwerp is doorberekend. Wat zal de afweging van het college zijn als blijkt dat de kosten aanzienlijk meer zijn dan geraamd en welke alternatieven heeft het college in gedachten?

Het door de Raad beschikbare gestelde budget is taakstellend. We gaan er daarbij vanuit dat dit budget toereikend is.