Financiële basis Gemeente Eindhoven

De accountant heeft in haar tussentijdse rapportage middels een management letter haar bevindingen kenbaar gemaakt aan het college. De bevindingen waren schrikbarend.

Samenvattend uit het rapport kan ik de volgende punten benoemen:

  • De gemeente is niet “ in control”;

  • Aanbevelingen die de accountant vorig jaar al heeft gedaan, zijn niet opgevolgd, sterker, er zijn meer negatieve bevindingen bijgekomen;

  • Controle op en naleving van kaders worden niet of nauwelijks gevolg.

  • Met name in het sociale domein zijn grote aandachtspunten die directe opvolgingen vereisen.

De VVD heeft al jaren aangegeven dat de gemeente meer moet handelen naar de aanbevelingen van de accountant. De accountant heeft een nu een zeer zwaar middel ingezet, door te dreigen met een zogenaamde winstwaarschuwing en de stormbal gehesen. Het gaat niet goed met de controle binnen de gemeente Eindhoven.


Helaas moeten wij constateren dat door de vele wisselingen binnen het college en de directieraad de interne controle verslechterd is en verbeteringen nauwelijks mogelijk waren. In deze coalitieperiode hebben wij drie nieuwe wethouders moeten installeren en is de gehele directieraad, op 1 na, vernieuwd. Erger nog, nieuwe directieleden zijn maar zeer kort gebleven en anderen hadden geen enkele binding met de stad Eindhoven.


De accountant is met name zeer teleurgesteld dat de onderbouwing van de uitgegeven gelden niet verantwoord kan worden. De Raad kan dan wel kaders stellen, naleving blijft een probleem. Mocht de naleving van de kaders wel plaatsvinden, dan schiet de onderbouwing en de documentatie bij de uitgaven te kort.


De accountant constateert terecht dat het 1 voor 12 is en dat het uitermate belangrijk is om weer de touwtjes in handen te krijgen. Hoe blijft de vraag. Het college heeft een taskforce gevormd. Een taskforce klinkt goed, maar er moet ook verantwoording genomen worden, eigenaarschap getoond worden. Tot op heden hebben wij als VVD dit nog niet bij iedereen mogen ervaren.


Wij maken ons druk over het achterblijven van de onderbouwing bij subsidieverstrekkingen, onderbouwing van uitgegeven geld binnen het sociaal domein en de verantwoording of met het geld de juiste dingen gedaan zijn. De Raad heeft op aandringen van de VVD wel een werkgroep gevormd om in navolging van de goede ervaringen binnen verschillende landelijke departementen de methode Duisenberg te introduceren. De heer Duisenberg is VVD-tweede kamer lid, die zijn methode heeft geïntroduceerd en nu bij de landelijke overheid groot aanzien geniet waarbij zijn methode nu geïntroduceerd wordt bij meerdere departementen en verschillende grote gemeenten in Nederland. Kort gezegd leidt zijn methode tot beter inzicht of met het ingezette geld ook de juiste dingen zijn gedaan en of ze ook efficiënt zijn ingezet.


Ik ben zeer geschrokken over de rapportage van de accountant. Het geeft inzicht in een organisatie die hard moet werken om weer in control te komen. Dit vraag stevige bestuurders en een directieraad die voltallig is en bestaat uit personen die beslissingen nemen en zich voor lange tijd willen binden aan Eindhoven.


In het Eindhovens Dagblad wordt gesteld dat fraude plegen makkelijk is in Eindhoven. Laat ik daar twee dingen op zeggen. De onafhankelijke controller van de Gemeente Eindhoven is al zeer lang werkzaam binnen de gemeente en op basis van zijn bevindingen rapporteert de accountant. De VVD is ervan overtuigd dat zijn afdeling de grootste fouten opspoort en repareert.

Ook de accountant heeft aangegeven dat er geen enkele indicatie is gevonden van fraude. Bij de onderzoeken die zij heeft gedaan is dat ook niet aangetoond. De VVD kiest er daarom ook voor om zich te distantiëren van deze aantijgingen, maar blijft wel waakzaam.


Voor ons is het van het grootste belang dat er snel wordt gehandeld om aan ALLE bevindingen van de accountant gehoor te geven. De VVD roept al jaren op om prudent om te gaan met overheidsgeld en een goede onderbouwing aan te leggen waaraan en waarom het geld besteed is dat van alle inwoners van Eindhoven is.

In ieder geval zal de Eindhovense VVD blijven letten op uw geld en steeds blijven vragen naar een juiste onderbouwing van de besteedde gelden.


Marcel Oosterveer

Raadslid en voorzitter accountantscommissie