Internationaal

Wij geloven in de economische kracht van de Brainportregio Eindhoven.

Wij geloven in de economische kracht van de Brainportregio Eindhoven. De Triple Helix (samenwerking van Onderwijs, Gemeente en Ondernemers) heeft zijn kracht bewezen en schept een gunstig ondernemersklimaat. De ambitie van Brainport 2020 is dat wij behoren tot de top 3 technologische regio’s van Europa en een top 10 positie in de wereld innemen.

Noodzakelijke voorwaarde hiervoor is een internationaliseringsstrategie en een agenda die inzet op versterking van onze internationale positie. Regionale samenwerking in een krachtige, flexibele organisatie waarin alle relevante partners samenwerken, is hierbij cruciaal.

Gemeentegrenzen mogen niet belemmeren in de economische ontwikkeling van onze regio. De ontwikkeling van de campussen (HTC-E, TU-E en de Brainport Innovatie Campus (BIC) zijn van groot belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De plannen rond BIC dienen voortvarend uitgevoerd te worden, in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven en andere partners.

Ter versterking van onze regionale economische kracht werken we nauwsamen met de drie andere campusgemeenten Helmond, Veldhoven en Best op het gebied van internationalisering en de ontwikkelingen van onze campussen. De regionale samenwerking op economisch gebeid is geen vervanging, maar een aanvulling op lokaal economisch beleid.

De VVD wil dat de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt in regionaal verband verder wordt uitgebouwd in strakkere afspreken tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

De gemeente geeft het goede voorbeeld voor zelf ook stages aan te bieden op alle niveaus.

Een stevige internationale strategie vervangt de traditionele stedenbanden. Buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking zijn geen gemeentelijke taak.