Decentralisaties

De ingezette weg van WIJEindhoven is een liberaal verhaal dat mede is opgezet door de VVD.

De komende jaren vindt er een grote transitie plaats in het sociale domein. Een aantal taken die voorheen door de landelijke overheid werden geregeld – jeugdzorg, AWBZ en participatie – worden namelijk overgeheveld naar de gemeenten. Deze drie decentralisaties vallen straks allemaal onder WIJEindhoven, de nieuwe naam voor het totale sociale domein in Eindhoven.

Deze decentralisaties gaan gepaard met een overdracht van geld, maar het is de bedoeling een efficiencyslag te maken. Wij nemen de overgehevelde taken daarom niet klakkeloos over. Wij stellen aan de voorkant een aantal vragen zoals: wat was het oorspronkelijk doel, is dat nog relevant en is het wel aan de gemeente om dit te regelen? De toekomstige regelingen worden vormgegeven in lijn met de antwoorden op deze vragen.

Wij willen geen inkomensafhankelijke regelingen of nivelleringen. Uiteraard willen we voorkomen dat mensen door de bezuinigingen of door een andere interpretatie van regels onder de armoedegrens zakken.

De ingezette weg van WIJEindhoven is een liberaal verhaal dat mede is opgezet door de VVD. Door de inzet van zogenaamde ‘generalisten’ kan worden ingespeeld op de sociale ondersteuning waar daadwerkelijk behoefte aan is in een buurt of wijk, in plaats van de oude aanbodgerichte aanpak. De zorgvraag van onze inwoners staat centraal waarbij we de maximale beleidsvrijheid zullen benutten.

Om WIJEindhoven te laten slagen is het cruciaal dat er naast de grote, gevestigde partijen ook ruimte is voor kleine aanbieders en nieuwe toetreders. De behoeften en vraag veranderen, dus ook de aanbodzijde moet hierin mee gaan. De VVD wil ook in deze sector meer ondernemerschap. Voor ons zijn er geen heilige huisjes. We zullen de kortingen die het Rijk ons oplegt één op één doorvoeren. We krijgen minder geld maar we leveren wel dezelfde kwaliteit van zorg. Maar de vrijblijvendheid is voorbij. We rekenen instellingen af op hun resultaten. Je krijgt niet standaard een scootmobiel maar alleen als je deze nodig hebt. Hiermee realiseren we een efficiencyslag en voorkomen we perverse prikkels.

Er wordt niet langer meer zoveel mogelijk gedeclareerd. De basis voor de hulpverlening is: één kind, één gezin, één plan, één hulpverlener. In de transitieperiode tot januari 2015 worden afspraken gemaakt en de kaders vastgesteld. Een deel
van de taken wordt nu al op de manier van WIJEindhoven geregeld en dat zal in de toekomst verder worden uitgebreid. Daarbij wordt de jeugdzorg goedkoper.