Wonen

Er moet een groter aanbod komen voor kenniswerkers die hier tijdelijk komen wonen met het gezin.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van wonen en wijken. Er is veel aandacht geweest voor integrale wijkvernieuwing en samenwerking met woningcorporaties maar de positie van de corporaties staat onder druk. Met behulp van publiek kapitaal hebben zij jarenlang hun eigen koers bepaald. Nu worden zij gedwongen kritischer te kijken naar hun opdracht en bedrijfsvoering, omdat zij terug moeten naar hun kerntaken.

De VVD wil een convenant met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en de gemeente om scheefwonen integraal aan te pakken, waarbij elke partner meedoet vanuit de eigen kerntaken en aandacht voor keuzevrijheid en maatwerk voor bewoners terugkomen.

De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.

Er moet een groter aanbod komen voor kenniswerkers die hier tijdelijk komen wonen met het gezin.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan, pleit de VVD voor woonruimte voor deze groep om te voorkomen dat zij op oneigenlijk plekken als studentenhuizen gaan wonen.